Print this page

Knjigovodstvene usluge

·    ustroj i vođenje temeljnih poslovnih knjiga sukladno Zakonu o računovodstvu / Zakonu o porezu na dohodak

·    ustroj i vođenje pomoćnih poslovnih knjiga i poreznih evidencija i to: knjiga blagajne, knjige URA i IRA, analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine, materijalno knjigovodstvo, salda-konti dobavljača i kupaca, robno knjigovodstvo, analitika plaća zaposlenih

·    obračun amortizacije i druge potrebne obračune i radnje za izradu financijskih izvještaja i izvještaja Državnom uredu za statistiku u propisanim rokovima

·    obračun i pripreme za realizaciju propisanih akontacija doprinosa, članarina i sličnih davanja u propisanim rokovima

·    Usluge obračuna plaća, troškova vezanih uz prijevoz, terenski dodatak, dnevnice i sl., te obračun autorskih ugovora, ugovora o djelu za vanjske suradnike i vođenje evidencija vezanih uz obradu primanja

 • obračun plaća:
  • obračun plaća, premija (bonusa) odnosno dodataka na plaću
  • naknada, refundacija naknada i ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada
  • izrada isplatne liste i naloga za doznake u korist računa djelatnika, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja
  • otvaranje i redovito vođenje porezne kartice za svakog djelatnika, te po proteku godine predavanje svakom djelatniku za kojeg se vodi obračun plaća
  • popunjavanje ID obrasca za Poreznu upravu

 

·    obračun dnevnica, terenskog dodatka, troškova prijevoza i sl. prema nalozima poduzetnika

·    obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima odjelu i ugovorima student-servisa, naknada članovima upravnih / nadzornih odbora – prema nalozima poduzetnika